Bảng Giá

- Bảng giá:
+ Loại 1 USD:
<20 tờ - 30.000/tờ
<50 tờ - 28.000/tờ
>=50 tờ - call
+ Loại 2 USD series 2003: 
<20 tờ - 55.000/tờ
<50 tờ - 53.000/tờ
>=50 tờ - call
+ Loại 5 USD: call
+USD series 1976: Loại 2 USD: 180.000/tờ.

Tiền VNĐ

200 MỚI      -55%

500  MỚI     -25%

1k MỚI        -16%

2k MỚI        -16%

5k MỚI        -12%

10k MỚI      -10%

20k MỚI      -8%

50k MỚI      -5%

100k MỚI    -4%

Dưới các mức trên vui lòng gọi 

0987.598.317

0934.57.57.59– a.Tứ 

hoặc

Phamtu205@gmail.com

trong đó điền đầy đủ thông tin địa chỉ và sdt để giao hàng.